Palabras de 2 silabas que terminen en «ita»

 1. Chita
 2. Coito
 3. Frito
 4. Cito
 5. Grito
 6. Hito
 7. Gaita
 8. Mito
 9. Quito
 10. Pito

Palabras de 3 silabas que terminen en «ita»

 1. Bonita
 2. Dulcita
 3. Perrita
 4. Casita
 5. Gatita
 6. Flautita
 7. Lunita
 8. Rosita
 9. Pancita
 10. Playita
 11. Pulguita
 12. Mesita
 13. Notita
 14. Cunita
 15. Sopita
 16. Cajita
 17. Aguita
 18. Ropita
 19. Florcita
 20. Hojitas

Palabras de 4 silabas que terminen en ita

 1. Cucharita
 2. Comidita
 3. Estrellita
 4. Mañanita
 5. Perrunita
 6. Sonrisita
 7. Manzanita
 8. Cascarita
 9. Cenicita
 10. Abuelita
 11. Pinturita
 12. Llavecita
 13. Cinturita
 14. Ventanita
 15. Pajarita
 16. Paticita
 17. Montañita
 18. Mesecita
 19. Paredita
 20. Lombricitas
 21. Orillita
 22. Callecita
 23. Maderita
 24. Pegmatita
 25. Gorgorita
 26. Guachafita
 27. Guayabita
 28. Revisita
 29. Salderita
 30. Samarita

Palabras de 5 silabas que terminan en «ita»

 1. Alabastrita
 2. Alejandrita
 3. Aluminita
 4. Anacorita
 5. Anafrodita
 6. Amalecita
 7. Amalequita
 8. Balsamerita
 9. Betlehemita
 10. Colofonita
 11. Cosmopolita
 12. Estalactita
 13. Estalagmita
 14. Esteatita
 15. Gabaonita
 16. Galaadita
 17. Ismaelita
 18. Israelita
 19. Hermafrodita
 20. Labradorita
 21. Monofisita
 22. Pirolusita
 23. Porcelanita
 24. Sacolevita
 25. Preadamita